W Ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zawiera się istotna choć wydaje się kosmetyczna zmiana. Chodzi o definicję środka trwałego. Obecnie za używane uznaje się środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Nowa definicja otrzymuje brzmienie: „Środki trwałe (…) uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy.”

Wprowadzona zmiana spowoduje, że środka trwałego który został wzięty w leasing jako nowy, nie będzie można traktować jako używanego po jego wykupieniu z leasingu. Ta zmiana powoduje, iż ulega wydłużeniu okres na dokonanie pełnego odpisu amortyzacyjnego. Pełnego odpisu amortyzacyjnego od używanych samochodów osobowych można dokonać nawet w ciągu 30 miesięcy. Po zmianach, w przypadku leasingu nowego samochodu, amortyzacja po wykupie wyniesie 5 lat.

Kogo zmiana nie dotknie:

  • Przedsiębiorców korzystających z leasingu maszyn/urządzeń, czy też samochodów ciężarowych – tutaj będzie bowiem można zastosować przyśpieszone sposoby amortyzacji – degresywną lub jednorazową (mająca zastosowanie do tzw. małych podatników).
  • Przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na leasing z wykupem niższym niż 10 tys. zł, albowiem taki wydatek można jednorazowo zaliczyć w koszty.

W kogo zmiana uderzy:
W podatników, którzy po wprowadzeniu w 2019 roku limitu kosztów na pułapie 150 tys. zł dla pojazdów osobowych, postanowili skorzystać z leasingu jako rozwiązania optymalizującego. Brali bowiem w najkrótszy możliwy okres leasing nowego pojazdu (zazwyczaj drogiego), po czym wykupowali go za wysoką wartość (zbliżoną do 150 tys. zł). Stosując takie rozwiązanie najpierw zaliczali w koszty część rat leasingowych, a następnie amortyzowali pojazd po wykupie. Pozwalało to przedziale czasowym do 5 lat zaliczyć w koszty kwotę znacznie przewyższającą ustawowy limit 150 tys. zł.

” style=”box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Lato, 'Segoe UI’, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue’, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;”>Autor: Adwokat Monika Wypych

Zmiany w przepisach dotyczących leasingu

IMG_6996
Call Now Button