Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji, oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach:

  • cywilnych (m.in.: roszczenia z umów, odszkodowania, spory majątkowe dotyczące podziału majątku, o zwrot nakładów, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, o otwarcie i ogłoszenie testamentu, sprawy o zachowek, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o rozgraniczenie, sprawy o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o zwrocie darowizny, sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej, inne spory dotyczące nieruchomości oraz ruchomości, postępowania z zakresu naruszenia dóbr osobistych, sprawy dotyczące ochrony własności praw autorskich)
  • gospodarczych (spory pomiędzy przedsiębiorcami każdego rodzaju, sprawy z zakresu prawa pracy, egzekucja roszczeń pieniężnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela)
  • rodzinnych (sprawy o ustalenie kontaktów, o alimenty (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o opiekę naprzemienną, sprawy o przysposobienie (adopcja), sprawy dotyczące opieki i kurateli, sprawy o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna, sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej (zgoda zastępcza);
  • karnych (także sprawy karne gospodarcze, karne skarbowe), zarówno w toku postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, jak również na etapie sądowym, a także w sprawach wykroczeniowych oraz dotyczących demoralizacji nieletnich. Reprezentujemy zarówno po stronie oskarżonego/obwinionego, jak również pokrzywdzonego.

Dokonujemy analizy prawnej stanu faktycznego, a następnie przygotowujemy odpowiednią strategię działania, którą wdrażamy na etapie sądowym.

Spory sądowe

Call Now Button