Kancelaria reprezentuje Klientów sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w szczególności takich jak: dobre imię, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyznalazca i racjonalizatorska.
Kancelaria ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach z tego zakresu, w tym w wytaczaniu powództw o złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, bądź zapłaty określonej sumy tytułem zadośćuczynienia za poniesioną szkodę.

Ochrona dóbr osobistych

Call Now Button