W obszarze współpracy z klientami indywidualnymi, opracowujemy strategie działań celem zabezpieczenia w najszerszym stopniu ich interesów, a następnie przystępujemy do reprezentacji procesowej zarówno przed Sądem, jak i przed organami ścigania.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu spraw o rozwód oraz o separację. Prawnicy Kancelarii z powodzeniem świadczą pomoc prawną w wysoce skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, wymagających dużego zaangażowania zarówno pod kątem tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, jak i pod kątem reprezentacji w toku procesu sądowego, niejednokrotnie wymagającego obszernego postępowania dowodowego. W toku spraw o rozwód, czy o separację Kancelaria podejmuje czynności zmierzające do kompleksowego uregulowania kwestii dotyczących: władzy rodzicielskiej, alimentacji, kontaktów z małoletnimi, czy opieki naprzemiennej, także poprzez reprezentację w postępowaniach zabezpieczających mających na celu uregulowanie sytuacji małoletnich na czas trwania procesu. Równolegle do spraw o rozwód, czy separację podejmujemy działania zmierzające do rozwiązania spornych spraw majątkowych i w tym zakresie reprezentujemy w postępowaniach o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a następnie w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków oraz o zwrot nakładów. Podejmujemy próby polubownego załatwienia sprawy, dążąc do zawarcia ugody. Formułujemy plany wychowawcze oraz porozumienia małżeńskie na wypadek orzeczenia przez Sąd rozwodu czy separacji.

Reprezentujemy także w sprawach o Ubezwłasnowolnienie oraz ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Sprawy o rozwód, separację, ubezwłasnowolnienie

Call Now Button