W ramach świadczonych usług Kancelaria reprezentuje zarówno oskarżonych, obwinionych jak i pokrzywdzonych w toku postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez Policję oraz Prokuraturę, jak również na etapie sądowym.

Pomoc prawna w sprawach karnych obejmuje m.in. reprezentacje w sprawach:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu m.in.: sprawy o zabójstwa (artykuł 148 KK), nieumyślne spowodowanie śmierci (155 KK), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (156 KK), udział w bójce lub pobiciu (artykuł 158 KK), narażenie na niebezpieczeństwo (160 KK), nieudzielenie pomocy (162 KK);
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu, m.in.: spowodowanie niebezpiecznego zdarzenia (163 KK), spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa (164 KK), piractwo (166 KK);
 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, m.in.: spowodowanie katastrofy komunikacyjnej (173 KK), spowodowanie wypadku komunikacyjnego (177 KK), prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (178a KK), ucieczka przed pościgiem (178b KK), prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień (180a KK); prowadzenie pojazdu po użyciu (artykuł 87 KW),
 • przestępstw przeciwko wolności: pozbawienie wolności (189 KK), handel ludźmi (189a KK), groźby karalne (190 KK), uporczywe nękanie (190a KK), stosowanie przemocy lub groźny bezprawnej celem zmuszenia do określonego działania (191 KK), utrwalanie wizerunku osoby nagiej bez jej zgody (191a), naruszenie miru domowego (193 KK),
 • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości: m.in. zgwałcenie (197 KK), wykorzystanie bezradności, upośledzenia (198 KK), nadużycie zależności (199 KK), obcowanie płciowe z małoletnim (200 KK), zakazane nawiązanie kontaktu z małoletnim (200a KK), pornografia (202 KK),
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece: bigamia (206 KK), znęcanie się (207 KK), uchylanie się od alimentów (209 KK), uprowadzenie (211 KK),
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej: zniesławienie (212 KK), znieważenie (216 KK), naruszenie nietykalności (217 KK),
 • przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w szczególności w sprawach o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (220 KK)
 • przestępstw przeciwko ochronnie informacji, m.in.: ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją (266 KK), nielegalne uzyskanie informacji (276 KK), niszczenie informacji (268 KK), szkoda w bazach danych (268a KK), sabotaż komputerowy (269 KK), bezprawne wykorzystanie programów i danych (269b KK),
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, i.in: podrobienie dokumentu, przerobienie dokumentu (270 KK), podrobienie, przerobienie Faktury (270a KK), poświadczenie nieprawdy w dokumencie (271 KK, 271a KK oraz 272 KK, 273 KK),
 • przestępstw przeciwko mieniu, m.in.: kradzież (278 KK), kradzież z włamaniem (279 KK), rozbój (280 KK), kradzież rozbójnicza (281 KK), wymuszenie rozbójnicze (282 KK), przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego (284 KK), oszustwo (286 KK, 287 KK), zabór pojazdu (289 KK), wyrąb drzewa (290 KK), paserstwo (291 KK – 293 KK),
 • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, m. in: fałszowanie pieniędzy (310 KK), puszczenie w obieg podrobionego albo przerobionego pieniądza lub innego środka płatniczego (212 KK) i inne,

Reprezentujemy także w postępowaniach wykroczeniowych oraz sprawach rodzinnych.

Sprawy karne i wykroczeniowe

Call Now Button