Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków. Reprezentujemy z powodzeniem swoich Klientów zarówno na etapie postępowania mediacyjnego, jak i sądowego. Dokonujemy wnikliwej analizy stanu prawnego, przedkładając Klientom rozsądne i optymalne propozycje dokonania podziału majątku.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (tzw. wspólność ustawowa). Małżonkowie mogą poprzez umowę majątkową małżeńską, zawartą w formie aktu notarialnego, wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

W czasie trwania wspólności majątkowej nie jest dopuszczalny podział majątku i żadne z małżonków nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w tym majątku lub w poszczególnych przedmiotach do niego należących. Podział majątku wspólnego, tak umowny, jak i sądowy, jest dopuszczalny od chwili ustania wspólności.

Wspólność ustawowa, jak i umowna ustaje w przypadkach:

  • rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub orzeczenia przez Sąd separacji
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku
  • ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków
  • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do Sądu miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała na skutek śmierci jednego z małżonków – do sądu spadku. W toku postępowania o podział majątku dorobkowego małżonków sąd rozstrzyga także na wniosek strony o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tymże majątku, jak również o tym, jakie wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, podlegają zwrotowi.

Sprawy o podział majątku, o zwrot nakładów i inne majątkowe

Call Now Button