Kto i kiedy podlega ponownemu sprawdzeniu kwalifikacji?
W pierwszej kolejności, choć może to i oczywiste, uzmysłowić sobie należy, że orzeczenie przez Sąd w wyroku środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, nierozerwalnie wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. W tym miejscu należy jednak zadać sobie pytanie, czy jednak w każdym przypadku jest to niezbędne?Otóż odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy poszukać w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawodawca bowiem w dyspozycji art. 49 ust 1 pkt 3b wskazanego wyżej aktu prawnego wprowadził zasadę, zgodnie z którą sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega tylko i wyłącznie osoba, która ubiega się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a co do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający 1 rok.Kiedy orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, a kiedy na 12 miesięcy?
W celu wyjaśnienia zaistniałej wątpliwości, należy zaznaczyć, że orzeczony przez Sąd w wyroku środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, może zostać orzeczony zarówno w wymiarze: 1 roku, jak również 12 miesięcy. Wbrew pozorom, nie jest to wyłącznie kwestia językowa. Czas trwania bowiem orzeczonego przez w wyroku środka karnego zależy bowiem od kwalifikacji prawnej czynu, za jaki sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a konkretnie rzecz biorąc od tego, czy ów czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo, czy wykroczenie. Zasadnicza różnica w tym względzie sprowadza się do tego, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z popełnieniem przez prowadzącego pojazd przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego wymierza się zawsze w latach, natomiast w przypadku wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń wymierza się w miesiącach lub latach.

W odniesieniu do powyższego pamiętać należy, iż w zależności od kwalifikacji prawnej danego czynu, zakaz prowadzenia pojazdów może w przypadku popełnienia przestępstwa, orzeczony może zostać od 1 roku do 10 lat (zgodnie z art. 43 § 1 k.k.), natomiast w przypadku popełnienia przez sprawcę wykroczenia – od 6 miesięcy do 3 lat (zgodnie z art. 29 § 1 k.w.).

Sprawdź: Adwokat Częstochowa

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173-180 k.k.). Sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego przepisach (art. 173, 174 lub 177 k.k.). Jeśli natomiast sprawca w czasie popełnienia przestępstwa z kategorii „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji” (rozdział XXI Kodeksu karnego), był w stanie nietrzeźwości, albo pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie może być krótszy niż 3 lata. Co istotne, w razie ponownego skazania za tego typu przestępstwo, Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Reasumując wniosek jest jeden – orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 1 roku nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego.

Data publikacji: 07 czerwca 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych

Środek karny zakaz prowadzenia pojazdów a obowiązek ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button