Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem polegającym na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego, tj. odstąpienia od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa. Odstąpienie od skazania i ukarania następuje równocześnie z nałożeniem na sprawcę przestępstwa określonych obowiązków próby.

Po pierwsze podstawową przesłanką zastosowania warunkowego umorzenia postępowania jest stwierdzenie, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Po drugie okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości. Po trzecie sprawca nie może być karany za przestępstwo umyślne, a jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia muszą uzasadniać przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Ponadto warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd m.in. może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora. Ponadto umarzając warunkowo postępowanie karne sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę. Sąd może również nałożyć na sprawcę obowiązki jak np. przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, czy też poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji. Ponadto Sąd może orzec świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Ponadto sąd może podjąć postępowanie karne, m.in. wtedy, gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Reasumując, warunkowe umorzenie nie jest skazaniem. Wpis o warunkowym umorzeniu postępowania co prawda widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym, nie jest to jednak wpis do kartoteki osób skazanych. W związku z tym osoba wobec, której warunkowo umorzono postępowanie nie jest uznawana za osobę skazaną i bez problemu może zwrócić się o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Jest to szczególnie istotne dla osób, które przy ubieganiu się o pracę zobowiązane są przedstawić takowe zaświadczenie np. policjanci, czy straż.

Data publikacji: 05 listopada 2020
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button