Zgodnie z polskim prawem, niezależnie od posiadania władzy rodzicielskiej, rodzice mają co do zasady prawo kontaktowania się ze swoimi dziećmi. Kontakty te służą właściwemu rozwojowi dziecka i są uzasadnione jego dobrem. W obecnych czasach częste są sytuacje, w których małoletni przebywa na stałe u jednego rodzica, natomiast z drugim może widywać się w określone dni tygodnia lub kilka dni w miesiącu. Kontakty te ustalane są przez sąd bądź określone są w ugodzie zawartej przez rodziców dziecka.

W związku z narastającym problemem utrudniania przez jednego z rodziców ustalonych kontaktów z dzieckiem i braku skutecznych sposobów ich egzekwowania, wprowadzono do postępowania cywilnego przepisy mające na celu zdyscyplinowanie tego z rodziców, który nie wywiązuję się z uregulowanych kontaktów. Sytuacja może dotyczyć zarówno rodzica, pod którego pieczą dziecko stale przebywa, jak również tego z rodziców, który ma prawo do kontaktów z dzieckiem na podstawie decyzji sądu lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem.

Postępowanie w takiej sprawie jest dwuetapowe:
W pierwszym etapie sąd może za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem, zagrozić nakazaniem zapłaty rodzicowi, utrudniającemu bądź nie realizującemu kontakty, określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica. Suma pieniężna będzie określona w wysokości uwzględniającej sytuację majątkową osoby zobowiązanej. W postanowieniu kończącym postępowanie w tym etapie, sąd wskaże jaką kwotę pieniędzy będzie musiał zapłacić rodzic za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem. Prawomocne postanowienie uzyskane w pierwszym etapie, uprawnia rodzica do ewentualnego zainicjowania etapu drugiego, a więc do żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy.

W drugim etapie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem dalej nie jest realizowane, sąd na wniosek uprawnionego, nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń. Najprościej mówiąc jeżeli jeden z rodziców mimo ostrzeżenia wydanego przez Sąd, utrudnia lub uniemożliwia kontakty uprawnionego z dzieckiem, poniesie konsekwencje finansowe. Należy mieć na uwadze, że warunkiem, aby skutecznie móc żądać zapłaty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest udowodnienie, iż działanie rodzica utrudniającego kontakty jest sprzeczne z orzeczeniem regulującym je oraz że jest zawinione.

Postanowienie sądu nakazujące zapłatę określonej sumy pieniężnej jest tytułem wykonawczym i aby wszcząć egzekucję komorniczą, wystarczy przedłożenie komornikowi wniosku egzekucyjnego wraz z wydanym postanowieniem sądu.

Data publikacji: 01 sierpnia 2020
Autor: Adwokat Monika Wypych

Egzekwowanie ustalonych kontaktów z dzieckiem

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button