16 grudnia 2020 roku, Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przyjął tę ustawę bez poprawek. Ustawa wprowadza m.in. zmiany w zakresie rozliczania korekt „in minus” oraz odliczania podatku Vat.Korekty in minus
Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, w sytuacji gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze – korekty obrotu dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania tej korekty przez nabywcę lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Otrzymanie potwierdzenia po tym terminie uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał. Przepisy zawarte w Ustawie o zmianie ustawy o VAT, zakładają, że w przypadku korekt in minus obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego będzie miało miejsce już w okresie, w którym zostanie wystawiona faktura korygująca, jednakże pod warunkiem że z posiadanej przez podatnika dokumentacji będzie wynikać że uzgodnił on z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w korekcie oraz że warunki te zostały spełnione, a faktura pozostaje zgodna z posiadaną dokumentacją.

Faktury korygujące „in minus” wystawione przed dniem 1 stycznia 2021 r. i nierozliczone przed tą datą, będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Jednakże podatnik, który w kolejnym roku chciałby stosować dotychczasowe rozwiązania, będzie mógł to robić najpóźniej do końca 2021 roku. Dokonanie wyboru odnośnie stosowania tych rozwiązań powinno zostać uzgodnione na piśmie pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.

Prawo do odliczenia podatku VAT
W aktualnym stanie prawnym, podatnik VAT ma 3 miesiące na odliczenie VAT. Jeśli nie dokona odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym spełnił warunki odliczenia, wówczas ma możliwość jeszcze dokonać odliczenia w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Po upływie tego terminu odliczenie możliwe jest wyłącznie w drodze korekty deklaracji. Zmiana przepisów przewiduje, że podatnicy, którzy rozliczają podatek VAT miesięcznie, będą mogli skorzystać z prawa do odliczenia VAT na bieżąco w ciągu 4 kolejnych okresów rozliczeniowych.

Sprawdź ofertę: Obsługa prawna firm Częstochowa

Data publikacji: 07 stycznia 2021
Autor: Adwokat Monika Wypych

Zmiany w podatku VAT

Adwokat Monika Wypych
Call Now Button