Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej, a co za tym idzie potrzebę waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wraz z 1 stycznia uległa podwyższeniu kwota wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. W bieżącym roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.971 złotych.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matce lub ojcu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, a także innym osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny (za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w z związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto należy podkreślić, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18–tego roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25-tego roku życia.

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy/miasta, który jest właściwy względem miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostaje ustalone na czas nieokreślony, jednak jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na określony czas, wówczas świadczenie będzie przysługiwało do ostatniego dnia miesiąca, w którym owe orzeczenie traci ważność.

Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że osoby uprawnione od stycznia 2021 otrzymają wyższą kwotę bez konieczności składania specjalnego wniosku.

Data publikacji: 17 lutego 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku

Izabela Szczypior
Call Now Button