Temat zasiedzenia nieustannie cieszy się zainteresowaniem – jest to w końcu instytucja pozwalająca na nabycie prawa wskutek upływu czasu, kojarząca się najczęściej z nieruchomościami.

Dzisiaj omówię kwestię zasiedzenia, ale nie całej nieruchomości, a udziału w niej i to przez innego współwłaściciela. Tak, istnieje taka możliwość potwierdzona orzecznictwem sądowym.

Nie należą do rzadkości sytuacje, kiedy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności między kilkoma osobami (np. w wyniku dziedziczenia lub po prostu wspólnego nabycia nieruchomości). Mniej oczywista jest jednak kwestia zasiedzenia udziału innego współwłaściciela przez drugiego współwłaściciela, ponieważ obowiązujące przepisy nie regulują takiej sytuacji wprost.

Niemniej jednak, orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, nie kwestionuje samej możliwości zasiedzenia udziału, ale stawia dodatkowe warunki w tym zakresie. Przede wszystkim, od współwłaściciela nieruchomości chcącego zasiedzieć nie swój udział wymaga się udowodnienia, że rozszerzył zakres swojego samoistnego posiadania ponad swój udział i uzewnętrznił tę zmianę wobec reszty współwłaścicieli, wyraźnie ja manifestując.

Orzecznictwo zasiedzenia w praktyce

W praktyce okazuje się, iż spełnienie wymogów jest trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. W jednym ze swoich postanowień Sąd Najwyższy uznał bowiem, że domniemanie wynikające z art. 339 Kodeksu cywilnego (“Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.”) nie dotyczy zasiedzenia przez współwłaściciela nieruchomości udziału należącego do innego współwłaściciela. Podobnie Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż niewykonywanie przez innych współwłaścicieli własnego współposiadania nie przesądza o samoistności posiadania współwłaściciela wykonującego władztwo.

SN stoi bowiem na stanowisku, że o charakterze władztwa współwłaściciela nad nieruchomością, domagającego się stwierdzenia zasiedzenia decyduje jego zachowanie, a nie bierność reszty współwłaścicieli.

Mimo więc potwierdzenia, iż możliwe jest zasiedzenie udziału innego współwłaściciela w nieruchomości, niesprecyzowane i czasami wręcz niemożliwe do spełnienia są warunki stawiane współwłaścicielowi w celu wykazania rozszerzenia posiadania ponad udział i uzewnętrznienia tej zmiany wobec pozostałych. W nowszych orzeczeniach Sąd Najwyższy wskazuje jednak, że takie działania, jak dokonywanie nakładów (remonty, modernizacje, ulepszanie) na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności mogą świadczyć o wspomnianym rozszerzaniu władztwa nad nieruchomością ponad własny udział.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia podlega opłacie 2 000,00 złotych i kieruje się go do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o zasiedzenie w Częstochowie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

Data publikacji: 23 luty 2022
Autor: Adwokat Monika Wypych

Zasiedzenie udziału w nieruchomości

4-min
Call Now Button