Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo, gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Zdarza się, że matka dziecka może pozostawać w związku małżeńskim i urodzić dziecko, którego ojcem jest inny mężczyzna. W takim przypadku należy skierować wniosek o zaprzeczenie ojcostwa do właściwego sądu rodzinnego (ewentualnie w określonym przypadku prokuratury). Legitymację do wystąpienia z powództwem posiadają: mąż matki, matka dziecka, dziecko po dojściu do pełnoletności oraz prokurator.Zaprzeczenie ojcostwa możliwe jest jedynie we wskazanych w przepisach terminach. Mąż matki powinien wystosować stosowne powództwo w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o tym, że dziecko nie pochodzi od niego, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa matka – obowiązuje ją termin sześciu miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli natomiast pozew składa dziecko po uzyskaniu pełnoletności musi podporządkować się terminowi 3 lat. Prokurator natomiast nie jest ograniczony żadnym terminem.

Sprawdź: Rozwód adwokat Częstochowa

Proces ma na celu wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Najczęściej udowodnienie tego faktu dokonuje się poprzez skierowanie na badania genetyczne. Dopóki badania genetyczne nie wykażą, że mąż matki nie jest ojcem dziecka, jest on zobowiązany do łożenia na utrzymanie dziecka i posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Co ciekawe, pomimo że w przypadku orzeczenia separacji małżeństwo nie ustaje, to po upływie 300 dni od orzeczenia separacji nie stosuje się domniemania, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Data publikacji: 04 stycznia 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Zaprzeczenie ojcostwa

Izabela Szczypior
Call Now Button