Osoba, która narusza chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w postaci średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca taki podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa, w którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej następuje na jej wniosek.

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone powyżej znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 KK (czyli gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu), w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Kodeks karny przewiduje zdecydowanie bardziej dotkliwe konsekwencje prawne dla osób, które ponownie prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zgodnie z art. 178a § 4 KK, kto popełnia przestępstwo określone w art. 178a § 1 KK i był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 (wypadek) lub 355 § 2 KK, popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 KK sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych. Te same sankcje przewidziane są również dla kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości podczas orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w stosunku do sprawcy przestępstwa z art. 178a § 4 KK, zgodnie z zastrzeżeniem art. 69 § 4 KK, jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Data publikacji: 25 stycznia 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Wypadek komunikacyjny

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button