Prawo, a jednocześnie obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od władzy rodzicielskiej.

Powszechnym problemem, który nasilił się podczas trwania pandemii jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi, z którym dziecko na stałe nie zamieszkuje. Podobnie, w sytuacji gdy uprawniony rodzic nie stawia się na kontakty z dzieckiem, które to zostały orzeczone na drodze sądowej. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku możliwe jest skierowanie do Sądu rodzinnego wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty osobie, która nie wykonuje, bądź też utrudnia drugiemu rodzicowi realizację postanowienia Sądu. Postępowanie to ma zastosowanie nie tylko w egzekwowaniu realizacji kontaktów z rodzicami, ale także z rodzeństwem, dziadkami, powinowatymi w linii prostej, a także z innymi osobami, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Sąd opiekuńczy prowadzi postępowanie niejako w dwóch etapach. Wpierw zagraża nałożeniem sankcji finansowej osobie, która nie realizuje, bądź realizuje nieprawidłowo orzeczenie sądu. Jeżeli orzeczone obowiązki w dalszym ciągu nie są wykonywane przez zobowiązanego, wówczas w drugim etapie postępowania Sąd może nakazać zapłatę określonej kwoty pieniężnej do rąk uprawnionej osoby. Przy nakazaniu zapłaty określonej sumy pieniężnej sąd uwzględnia sytuację majątkową osoby, która jest zobowiązana do zapłaty. Wysokość należnej kwoty powinna stanowić istotną dolegliwość dla zobowiązanego, tak aby była gwarantem skuteczności prawidłowego wykonywania kontaktów w przyszłości.

Data publikacji: 13 stycznia 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Utrudnianie kontaktów lub ich niewykonywanie, a zagrożenie nakazaniem zapłaty

Izabela Szczypior
Call Now Button