Niewątpliwie udowodnienie przemocy ekonomicznej jest trudniejsze niż w przypadku przemocy fizycznej. Przemoc ekonomiczna jest jednym z rodzajów przemocy psychicznej, która nakierowana jest stricte na finanse. O przemocy ekonomicznej mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia potrzeby władzy i kontroli partnera lub przerzuca na niego odpowiedzialność za koszty utrzymania domu. Sprawca wykorzystuje uzależnienie partnera od swoich dochodów lub majątku do znęcania się. Do przesłanek świadczących o możliwości przemocy ekonomicznej zalicza się: zachowania, które zmierzają do kontroli małżonka, zdominowania go pod względem finansowym.

Konkretnie jako przemoc ekonomiczną możemy zaliczyć takie okoliczności jak: brak dostępu do konta, na którym zgromadzone są wspólne pieniądze, wydzielanie i kontrola wydatków, utrudnianie podjęcia pracy lub też podejmowanie działań ukierunkowanych na jej utratę. Sprawca uzależnia przekazanie środków finansowych na utrzymanie rodziny od spełnienia jego warunków i poprzez szantaż zmusza partnera do uległości i posłuszeństwa. Przemocą ekonomiczną jest też kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji, wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych, brak uprawnień do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z zakresu prawa własności. O przemocy ekonomicznej może świadczyć niszczenie rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Ustalenie, że jedno z małżonków stosowało względem drugiego przemoc psychiczną ekonomiczną może dawać podstawy do wydania przez sąd orzeczenia o wyłącznej winie tego małżonka w rozkładzie pożycia.

Przemoc psychiczna może być wykazywana za pośrednictwem zeznań świadków, dokumentów, opinii, a także innych dowodów.

Data publikacji: 08 marca 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Pomoc ekonomiczna a orzeczenie winy małżonka w rozwodzie

Izabela Szczypior
Call Now Button