Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Zgodnie natomiast z ust. 3 tego art. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie, które zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą aresztu (kara aresztu trwa najkrócej 5, a  najdłużej 30 dni) albo karą grzywny nie niższej niż 50,- zł (do 5.000,- zł). Ponadto zgodnie z art. 87 § 3 Kodeksu wykroczeń w razie popełnienia ww. wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów (na okres od 6 miesięcy do 3 lat).

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności (kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata) albo pozbawienia wolności do lat 2 (od jednego miesiąca). W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1 Kodeksu karnego Sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne wymienione na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000,- zł (do kwoty 60.000,- zł). Ponadto w takim przypadku Sąd obligatoryjnie orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Zakaz ten może być wymierzony na okres do 15 lat.

Data publikacji: 05 marca 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

PROWADZENIE POJAZDU PO ALKOHOLU

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button