Regularny kontakt dziecka z drugim z rodziców stanowi ważny czynnik pomagający w radzeniu sobie z konsekwencjami rozwodu. Najdalej posuniętym wariantem przebywania dziecka z drugoplanowym rodzicem jest opieka naprzemienna.

Opieka naprzemienna cechuje się tym, że dziecko mieszka naprzemiennie, raz u jednego, raz u drugiego z rodziców w równym czasie, w pewnych powtarzających się cyklach. Najczęściej orzekany jest system opieki: tydzień u jednego z rodziców, tydzień u drugiego z rodziców. Choć brak jest wprost regulacji w tym zakresie, to w praktyce polskie sądy coraz częściej orzekają opiekę naprzemienną. Mogą ją orzec zarówno w wyroku rozwodowym lub też później w ramach osobnego postępowania.

Najważniejsze aspekty opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Najważniejszą przesłanką ustanowienia opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest zgodna wola stron. Opieka naprzemienna wymaga dobrej współpracy i komunikacji pomiędzy rodzicami, zatem niezbędne jest, aby strony potrafiły się ze sobą porozumiewać.

W przypadku podjęcia mediacji, a następnie zawarcia ugody, czy też samodzielnego wypracowania porozumienia wychowawczego pomiędzy stronami rola sądu ogranicza się jedynie do zatwierdzenia porozumienia i wydania orzeczenia zgodnie z wolą stron.

Co w przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się na ustanowienie opieki naprzemiennej lub też strony wobec konfliktu nie są w stanie się ze sobą porozumiewać? Trzeba pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i na wynik mogą mieć wpływ różne czynniki. Jednak sąd w oparciu o badanie dziecka, a także rodziców przez biegłych psychologów może ustalić czy taka forma opieki nad dzieckiem będzie zgodna z dobrem dziecka, czy też nie. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę w miarę możliwości wolę dziecka, a także kompetencje rodzicielskie stron oraz ich zdolność do sprawowania opieki w formie pieczy naprzemiennej.

Sąd zwraca uwagę także na to, jak do tej pory sprawowana była opieka przez rodziców, jaka jest więź emocjonalna z każdym z nich, czy dziecko mogłoby uczęszczać nadal do tej samej szkoły. Jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny w przypadku pieczy naprzemiennej Sąd może określić skrótowo, że strony łożą na wspólne dziecko po połowie. Gdy porozumienia pomiędzy stronami nie ma, to sąd może orzec o przyznaniu alimentów płatnych przez jednego rodziców do rąk drugiego, nawet przy ustanowieniu opieki naprzemiennej. Innym rozwiązaniem może być też orzeczenie przez Sąd, że rodzice pokrywają koszty utrzymania dziecka w ramach pobytu dziecka u nich, a większe wydatki jak np. czesne za szkołę, wakacje itp. uiszczają po połowie.

Potrzebujesz pomocy adwokata rozwodowego w Częstochowie? Skontaktuj się z naszą kancelarią i skorzystaj z naszej pomocy.

Data publikacji: 31 marca 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Izabela Szczypior
Call Now Button