Kiedy prowadzimy samochód może dojść do sytuacji, w której nasz samochód ulegnie uszkodzeniu w wyniku złego stanu nawierzchni drogi. Często w takiej sytuacji dochodzi do uszkodzenia opon, felg lub elementów zawieszenia samochodu. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie odszkodowania za szkodę na pojeździe.

Dochodzenie odszkodowania jest możliwe w takiej sytuacji na zasadach określonych w prawie cywilnym. Oznacza to, że poszkodowany oprócz szkody (uszkodzenia pojazdu) oraz zdarzenia wywołującego szkodę (najechanie na uszkodzoną nawierzchnię) musi wykazać, związek przyczynowo-skutowy między szkodą a zdarzeniem. Osoba poszkodowana musi udokumentować więc powstanie szkody w danych okolicznościach. Można zrobić to zgłaszając zdarzenie na policję lub do straży miejskiej, wykonując fotografię nawierzchni lub gromadząc dane świadków ew. osób zamieszkujących w pobliżu, które będą mogły potwierdzić istnienie dziury w drodze.

Następnie trzeba ustalić zarządcę drogi, który jest odpowiedzialny za jej stan. Zarządca drogi jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie drogi w należytym stanie i regularną naprawę uszkodzeń. W Polsce jest wiele podmiotów zarządzających drogami. Drogami krajowymi i autostradami zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi te noszą oznaczenia A lub DK. Jeżeli autostrada jest drogą płatną odpowiedzialność za jej stan może ponosić koncesjonariusz. Drogami wojewódzkimi zarządzają zarządy dróg wojewódzkich, które są jednostkami organizacyjnym samorządów województw. Drogi te oznaczone są DW. Drogami powiatowymi zarządzają zarządy dróg powiatowych, drogami gminnymi – zarządy dróg gminnych. Wszystkie te podmioty są jednostkami organizacyjnymi poszczególnych samorządów, powiatów, miast lub gmin. Mniejsze gminy mogą nie powoływać osobnych jednostek organizacyjnych, wówczas zarządem dróg zajmuje się jeden z wydziałów w urzędzie gminy. Istnieją również drogi wewnętrzne. Jeśli do uszkodzenia pojazdu dojdzie na drodze wewnętrznej wówczas podmiotem odpowiedzialnym jest właściciel nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga. Zarządcy dróg często posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek podobnych zdarzeń. W przypadku wątpliwości co do podmiotu zarządzającego konkretną drogą – można zwrócić się do dowolnego zarządu. W każdym z nich uzyskamy informacje, kto zarządza konkretną drogą, na której doszło do szkody.

Gdy ustalimy podmiot odpowiedzialny za dany odcinek drogi należy ustalić, że podmiot ten ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, a więc jego działanie było niezgodne z prawem w przypadku dróg publicznych, bądź zawinione w przypadku dróg wewnętrznych. Należy pamiętać, że zarządcy drogi lub ich ubezpieczyciele będą próbować wyłączyć odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę. Częstym zarzutem w przypadku szkód na pojeździe spowodowanych uszkodzoną nawierzchnią jest niedostosowanie przez kierowcę prędkości jazdy do warunków panujących na drodze lub obowiązujących ograniczeń. Kierowca musi więc mieć świadomość, że aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie sam w chwili zdarzenia nie może naruszać przepisów prawa o ruchu drogowym.

Innym zarzutem podnoszonym przez zarządców drogi jest brak dostosowania się kierowcy do właściwego oznakowania. Jeśli uszkodzenie jezdni lub roboty drogowe były oznakowane zgodnie z przepisami prawa, wówczas szanse poszkodowanego na uzyskanie odszkodowania spadają. Natomiast nawet prawidłowe rozmieszczenie znaków ostrzegawczych nie włącza całkowicie odpowiedzialności zarządcy drogi. Jeżeli stan drogi jest zły, niemalże wyłączający jej normalne użytkowanie, wówczas nawet postawienie znaków ostrzegawczych w właściwych miejscach może nie być wystarczającym argumentem do włączenia odpowiedzialności zarządcy drogi. Rozmieszczanie znaków drogowych nie może być bowiem usprawiedliwieniem dla zaniedbań zarządcy (tak Sąd Okręgowy w Lublinie – sygnatura akt: II Ca 545/11).

Data publikacji: 15 stycznia 2021
Autor: Adwokat Justyna Gumuła-Kędracka

Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku ze szkodą na pojeździe z powodu uszkodzonej nawierzchni

Justyna Gumuła-Kędracka adwokat
Call Now Button