Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i wychowanie swoich dzieci.

Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych i finansowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletniości. Wskazuje się zaś, że obowiązek ten trwa przez czas, gdy dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Sąd podczas procesu bada, czy dziecko dokładając staranności jest w stanie osiągnąć dochody pozwalające mu na samodzielne utrzymywanie się. Musi to jednak uwzględniać zdolności samego dziecka. Nie jest możliwe zatem, aby dziecko po ukończeniu 18 lat podjęło zatrudnienie, gdy ma chęci i przede wszystkim predyspozycje do kontynuowania nauki. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego „miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego. Z tej przyczyny w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, brać należy pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowywania, a co najmniej znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, a to przez pobawienie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletniości”.

Rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka, jeżeli:

  • Płacenie alimentów łączy się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica,
  • Dziecko nie dokłada starań żeby rozpocząć samodzielnie się utrzymywać,
  • Dziecko posiada majątek, który przynosi dochody wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Podsumowując powyższe: każda sprawa wymaga indywidualnego ustalenia czy obowiązek alimentacyjny wobec dziecka pełnoletniego powinien być utrzymany, czy też należy go uchylić.

Data publikacji: 22 marca 2021
Autor: Prawnik Izabela Szczypior

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka pełnoletniego

Izabela Szczypior
Call Now Button