Co do zasady przy podziale majątku wspólnego strony powinny rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie oraz rozliczyć długi jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego.Podstawą prawną roszczeń z tytułu zwrotu nakładów lub wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub odwrotnie stanowi art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty.

Wartość wydatków i nakładów ustala się na podstawie stanu z chwili ich poczynienia i cen rynkowych z chwili orzekania w tym przedmiocie, tj. z chwili zamknięcia rozprawy. Oczywiście obowiązek dowodowy ciąży na stronie, która domaga się zwrotu nakładów. Wszelkie nakłady powinny być więc udokumentowane poprzez zdjęcia, faktury i innego rodzaju dowody, które świadczą o tym, że nakład został rzeczywiście poczyniony.

Wycena nakładów odbywa się zwykle za pomocą oceny biegłego specjalisty ds. szacowania wartości nieruchomości bądź ruchomości.

Należy pamiętać, że przy podziale majątku wspólnego małżonków sąd nie rozstrzyga o zwrocie nakładów lub wydatków dokonanych z majątku osobistego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka, a roszczeń z tego tytułu można dochodzić w drodze odrębnego procesu cywilnego.

W każdym z tych przypadków pomocny będzie adwokat od rozwodów.

Data publikacji: 27 stycznia 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka

Nakłady w sprawie o podział majątku wspólnego

Anna Gałecka adwokat
Call Now Button