Przestępstwo kradzieży polega na przywłaszczaniu cudzej rzeczy ruchomej. Sprawca tego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Powyższe uregulowania dotyczą również kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. Przedmiotem kradzieży mogą być jedynie rzeczy ruchome, mające wartość majątkową. Przedmiotem kradzieży nie mogą być zatem nieruchomości. Kradzież stanowi przestępstwo, jeżeli wartość przedmiotu kradzieży przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2021, kwota ta wynosi 2.800,- zł brutto, a więc ¼ wynosi 700,- brutto), w przypadku gdy wartość ta jest niższa, zachowanie polegające na zaborze cudzej rzeczy ruchomej uznaje się jedynie za wykroczenie.

Jedną z form kwalifikowanych przestępstwa kradzieży jest kradzież rozbójnicza. Przestępstwo to popełnia osoba, która w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. W przypadku tego przestępstwa sprawca podejmuje zatem ww. czynności wykonawcze już po dokonaniu kradzieży i środki te mają na celu utrzymanie w posiadaniu sprawcy rzeczy, którą uprzednio zabrał. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Data publikacji: 12 stycznia 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Kradzież, a kradzież rozbójnicza

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button