Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest uregulowane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą starosta może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, oraz innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń, które są niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Ograniczenie to jest możliwe, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Ograniczenie następuje zgodnie z planem miejscowym bądź zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na osobie lub jednostce organizacyjnej, która występuje o zezwolenie, ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i innych urządzeń.

Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności i koszty wówczas przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek założenia lub przeprowadzenia urządzeń przez podmiot, który uzyskał zezwolenie. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód, a jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, wówczas odszkodowanie zwiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

WSA w Rzeszowie w sprawie o sygnaturze akt II SA/Rz 81/19 wskazał, iż odszkodowanie dotyczy sytuacji, gdy wartość nieruchomości w następstwie ograniczenia sposobu korzystania z niej ulega obniżeniu.

Odszkodowanie to będzie przysługiwało wyłącznie podmiotom właścicielskim tj. właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu.

Zdarzeniem szkodzącym, z którym ustawodawca wiąże obowiązek naprawienia szkody, jest wprowadzenie ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości poprzez nakazy lub zakazy dotyczące korzystania z rzeczy nieruchomej.

Szukasz pomocy w uzyskaniu odszkodowania w Częstochowie? Zapraszamy do skorzystania z naszej kancelarii, w której zajmujemy się tego typu sprawami

Data publikacji: 25 luty 2022
Autor: Adwokat Monika Wypych

Czy można dochodzić odszkodowania za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości?

4-min
Call Now Button