Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.

Wskazanego powyżej przestępstwa można dopuścić się w postępowaniu sądowym, albo też w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, np. postępowaniu podatkowym. Przestępstwo to może polegać na działaniu (zeznanie nieprawdy) lub na zaniechaniu (zatajenie prawdy). Przy czym jest to przestępstwo umyślne, a zatem sprawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.

Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Za fałszywe zeznania nie może odpowiadać ani podejrzany, ani też oskarżony w postępowaniu karnym. W postępowaniu karnym składają oni bowiem wyjaśnienia, a nie zeznania czy oświadczenia. Ponadto realizując swoje prawo do obrony osoby te mogą nawet kłamać.

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

Data publikacji: 10 marca 2021
Autor: Adwokat Łukasz Krawczyk

Co mi grozi za złożenie nieprawdziwych zeznań lub zatajenie prawdy

Łukasz Krawczyk adwokat
Call Now Button