Dział Prawa Własności Intelektualnej


Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich aspektach prawa własności intelektualnej oraz naruszenia dóbr osobistych m.in. poprzez:

§ reprezentację klienta w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji
§ reprezentację klienta w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
§ ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how
§ ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi
§ udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszeń praw autorskich
§ sporządzanie i opiniowanie umów, ekspertyz, opinii, reulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej
§ bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej