Dział Prawa Karnego (gospodarczego, skarbowego)


W ramach świadczonych usług Kancelaria reprezentuje zarówno oskarzonych, obwinionych jak i pokrzywdzonych w toku postępowań dotyczących:

§ oszustw kapitałowych
§ fałszerwst intelektualnych i materialnych oraz łapownictwa menedżerskiego
§ prania brudnych pieniędzy
§ fałszowania pieniędzy
§ utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
§ udaremniania lub utrudniania przeprowadzania czynności w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym lub wyjaśniającym
§ przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
§ przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
§ zarzutów związanych z działaniem na szkodę spółek, instytucji finansowych oraz wszelkich innych podmiotów rynku kapitałowego
§ przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym, obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu towarami i usługami z zagranicą, organizacji gier hazardowych, obrotowi dewizowemu
§ innych przestępstw stypizowanych w ustawach szczególnych.