Dział Prawa Cywilnego i Gospodarczego


W powyższym zakresie świadczymy kompleksową obsługę prawną sporów cywilnych i handlowych w szczególności poprzez:

§ konstruowanie umów i ogólnych ich warunków w obrocie konsumenckim
§ konstruowanie aneksów do umów
§ opiniowanie umów handlowych
§ negocjowanie umów
§ prowadzenie nadzoru nad implementacją umów
§ sporządzanie ugód sądowych i pozasądowych, porozumień
§ zabezpieczanie realizacji kontraktów oraz obsługa zabezpieczeń umownych i procesu realizacji uprawnień z tytułu tych zabezpieczeń, jak również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem umów
§ sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
§ obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
§ reprezentacja w postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach
§ reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
§ świadczenie pomocy prawnej w zakresie sporów powstałych na tle umów (m.in. umowy kupna - sprzedaży, umowy o roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy, umowy leasingu, umowy pożyczki, umowy użyczenia, umowy rachunku bankowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy ubezpieczenia).