Dział Prawa Administracyjnego


W powyższym zakresie reprezentujemy w szczególności w sprawach dotyczących:

§ wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji
§ skarg i odwołań od decyzji organów administracyjnych
§ reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
§ spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami
§ inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, inwestycji w zakresie budowy nośników reklamowych, inestycji w zakresie wież telefoni komórkowej, inwestycji dotyczących budowy elekrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, 
§ planowania i zagospodarowania przestrzennego
§ ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
§ opłat audiacenckich
§ legalizacji samowoli budowlanej
§ cofnięcia pozowlenia na broń
§ transportu drogowego i prawa przewozowego
§ obywatlestwa, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego, meldunkowych
§ ochorny danych osobowych
§ koncesji i sprzedaży napojow alkoholowych
§ postępowań w obejmujących prawo geologiczne i górnicze
§ dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi
§ sporządzanie podań, wniosków, odwołań, skarg do Sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
§ sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.