Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ustawa wskazuje dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu. Każda osoba zatrudniona zostanie zapisana do programu automatycznie, przy czym

Prawo dziadków do kontaktu z wnukami

Często w trakcie rozstania stron, czy to formalnego poprzez rozwód lub separację czy też w przypadku zerwania konkubinatu pojawia się problem, polegający na tym, że rodzice jednego z rozstających się partnerów tracą kontakt z wnukami. Jeśli taka sytuacja zaistnieje warto pamiętać, że dziadkom przysługuje roszczenie o ustalenie kontaktów z wnukami. Aby ustalić kontakty dziadków z wnukiem, dziadkowie,

Planowane zmiany kodeksu prawa pracy w 2021 roku

Kodeks pracy w 2021 roku wprowadzi wiele zmian. Będą one dotyczyły m.in. minimalnej płacy i urlopów. Nowością będą regulacje dotyczące pracy zdalnej. W chwili obecnej ustalono już wysokość płacy minimalnej, która w 2021 roku wyniesie 2800 zł. brutto. Ponadto od 1 grudnia 2020 roku, wprowadzono negatywne konsekwencje dla pracodawców, którzy zatrudniają bez umowy

Projekty domów w 2021 roku

Od 2021 r. zakupując projekt domu warto zwrócić uwagę, czy odpowiada on licznym zmianom, które zostały wprowadzone w obszarze prawa budowlanego w 2021 roku. Chodzi w szczególności o ustalenie: czy został określony wskaźnik EP (powinien osiągać maksymalną wartość 70 kWh/m2)? czy dom został wyposażony w pompę ciepła, wentylację z rekuperacją lub też system solarny? ile wynosi

Brak możliwości przyjęcia mandatu

Dnia 13 stycznia 2021 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 866). Kontrowersje wzbudzają zmiany w art. 97 § 2 ww. ustawy. Według nowelizacji usunięty zostać ma bowiem § 2 tego przepisu, który stanowi, że sprawca wykroczenia może odmówić

Istotne zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym

Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku. Przepisy wprowadzają m.in. pierwszeństwo pieszych przed wejściem na przejście, obniżenie prędkości na obszarze zabudowanym i obowiązek minimalnego odstępu między samochodami na autostradach. Kierowca samochodu, który zbliża się do przejścia dla pieszych będzie musiał – poza

Zmiany w prawie budowlanym w 2021 roku

Przepisy wchodzące w życie 1 stycznia 2021 roku kontynuują proces przekształcania polskich budynków mieszkalnych w obiekty o zerowym zużyciu energii elektrycznej. W konsekwencji zmiany koncentrują się na trzech obszarach: ograniczenia zapotrzebowania budynków na energię elektryczną, zmniejszenia współczynnika przewodzenia ciepła przegród zewnętrznych i innych elementów konstrukcyjnych, modernizacji kotłów grzewczych. Zgodnie z treścią przepisów, każdy nowy budynek

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 roku

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Z uwagi na podwyżkę płacy minimalnej, a co za tym idzie potrzebę waloryzacji kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wraz z 1 stycznia uległa podwyższeniu kwota wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu

Specustawa odszkodowawcza dla przedsiębiorców w związku ze skutkami COVID-19

Komisja Ustawodawcza Senatu przygotowała projekt specustawy odszkodowawczej dla Przedsiębiorców w związku ze skutkami covid-19, jakie ponoszą. W założeniu, ustawa ma stanowić swoistą ugodę pomiędzy Państwem, a Przedsiębiorca, na mocy której Przedsiębiorca otrzyma zwrot 70% szkód majątkowych w tzw. „szybkiej procedurze” zamiast 100%, ale bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Można dojść do wniosku, że

Elektroniczne wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS

Z dniem 1 marca 2021 r. przewiduje się wejście w życie przepisów, które zmieniają Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany te wprowadzają informatyzację postępowania rejestrowego oraz obowiązek prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w systemie teleinformatycznym. W związku z wprowadzeniem tejże zmiany, złożenie wniosków do KRS będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej,

Call Now Button