Kancelaria Adwokacka Adwokat Częstochowa Monika Wypych

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33
42-218 Częstochowa

Nabycie prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie

Adwokat Anna Gałecka
Artykuł 46 Kodeksu cywilnego, stanowi, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie z art. 172 par. 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia osoby będącej w złej wierze nastąpi po upływie lat trzydziestu.

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne będzie zatem spełnienie łącznie dwóch przesłanek:
  • posiadanie samoistne - zgodnie z treścią art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Chodzi tutaj o zachowywanie się jak właściciel i przejawianie woli do bycia traktowanym jak właściciel. Przejawem posiadania samoistnego jest pobieranie pożytków, ponoszenie obciążeń związanych z rzeczą.
  • upływ określonego czasu - jego długość będzie zależała od dobrej i złej wiary. W przypadku zasiedzenia nieruchomości dobra wiara może oznaczać, że posiadacz żył w mylnym, ale całkowicie uzasadnionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo własności. Ze złą wiarą mamy natomiast do czynienia, gdy posiadacz wiedział, że obejmowana przez niego nieruchomość nie należy do niego.

Zasiedzenie następuje z mocy prawa, jednakże by mieć potwierdzenie, iż do niego doszło niezbędnym jest złożenie wniosku do sądu. Wniosek o zasiedzenie składa się do sądu rejonowego - wydział cywilny. Opłata od wniosku jest niezależna od wartości nieruchomości i wynosi 2000 zł. Po przeprowadzeniu postępowania sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości.

Data publikacji: 22 stycznia 2021
Autor: Adwokat Anna Gałecka