Dział Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego


W zakresie Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego Kancelaria podejmuje m.in. następujące czynności:

§ dochodzenie na rzecz wierzycieli należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz ogzekucyjnym, zwłaszcza reprezentacja w postępowowaniu nakazowym lub upominawczym o zapłatę, w postępowaniu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, w postępowaniu dotyczącym ustalenia nieważności czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z porzywdzeniem wierzycieli
§ monitoring spływu należności na rzecz wierzycieli
§ pomoc prawna w zakresie zabezpieczenia wierzytelności przed wszczęciem postępowania sądowego
§ dochodzenie na rzecz wierzycieli wierzytelności od wspólników spółek osobowych odpowiadających za zobowiązania spółek bez ograniczenia całym swoim majątkiem, małżonków dłużników, prowadzenie postępowań przeciwko członkom zarządu spółek z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce
§ skierowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentowanie praw wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego, ukladowego, naprawczego
§ pomoc prawna w zakresie zabezpieczenia majątku dłuzników przed bezprawnym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych
§ reprezentacja dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego
§ reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach karnych prowadzonych wskutek bezprawnego naruszenia ich praw